На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

TECHNCIAL REQUIREMENT FOR PREPARATION OF FILES FOR PRINT

Billboards

TIFF, EPS, PDF, CDR, colours in CMYK, the texts in raster.
Scale 1:1 – picture at least 30 dpi – recommended 60-70 dpi
Scale 1:10 – at least 300 dpi, recommended 600 dpi
Offset around the text 10 cm from all sides

Printing area: 405cm /wide/ x 305 cm /high/

Light boxes

TIFF, EPS, PDF, CDR, colours in CMYK.
Scale: 1:1, the texts in curves, the picture – at least 60 dpi, not more than 150 dpi
Offset around the text 5 cm from all sides

Printing area: 117cm /wide/ x 181 cm /high/

Trolley

TIFF, EPS, PDF, CDR, colours in CMYK.
Scale: 1:1, the texts in curves, the picture – at least 150 dpi, not more than 300 dpi
Offset around the text 10 mm - panel, 5 mm - promobox from all sides
Offset for machine cutting 3 mm

Printing area:
  • panel - 26.5 cm /wide/ x 21 cm /high/
  • promobox - 24.5 cm /wide/ x 7.3 cm /high/

Technical requirement for ready printing materials

Billboards

Printing material: Vinyl frontlit - 450 g

Size after cutting: 405 cm /wide/ x 305 cm /high/ with 8 cm pockets included

Light boxes

Printing material

  • paper white back, weight in grams – at least 120 g but no more than 150 g.
  • Vinil

Size of the poster after cutting: 117 cm /wide/ and 181 /high/

Trolley

Printing material – paper white back
Weight in grams – at least 100 but no more than 150 over double sides laminate
Offset around the text 10 mm - panel, 5 mm - promobox from all sides

Size of the panel after cutting:

  • panel - 26.5 cm /wide/ x 21 cm /high/
  • promobox - 24.5 cm /wide/ x 7.3 cm /high/
бг | en